Gilles van Eeden

Gilles van Eeden

web design & development

web design & development

contact

06 14 27 18 16

keldermansstraat 7
6543 KX Nijmegen

kvk

62379356

btw

NL001876714B63

Leveringsvoorwaarden Webdesign

Definities
 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door Gilles van Eeden updaten van software naar de laatste actuele versie en eventuele opruimwerkzaamheden.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Gilles van Eeden een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
Toepasselijkheid
 1. Door verlening van een opdracht aan Gilles van Eeden verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Gilles van Eeden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Gilles van Eeden opgenomen wordt.
Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgaves van Gilles van Eeden zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door Gilles van Eeden blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Gilles van Eeden. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Gilles van Eeden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gilles van Eeden niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Gilles van Eeden heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 7. Gilles van Eeden heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 8. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.
Uitvoering van de overeenkomst
 1. Gilles van Eeden zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gilles van Eeden het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gilles van Eeden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gilles van Eeden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gilles van Eeden zijn verstrekt, heeft Gilles van Eeden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gilles van Eeden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gilles van Eeden is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gilles van Eeden kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gilles van Eeden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Gilles van Eeden of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie vanopdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Gilles van Eeden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Duur en beëindiging
 1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door Gilles van Eeden voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Gilles van Eeden en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Gilles van Eeden kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Gilles van Eeden gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Gilles van Eeden heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is gebruiker gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.
Levering en levertijd
 1. Gilles van Eeden gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt Gilles van Eeden eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Gilles van Eeden. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Gilles van Eeden ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Gilles van Eeden over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
 3. Mocht Gilles van Eeden onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Gilles van Eeden alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Gilles van Eeden een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen.
 4. Door Gilles van Eeden gemaakte websites en of ontworpen grafische producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.
Overmacht
 1. Gilles van Eeden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Gilles van Eeden als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Gilles van Eeden alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Gilles van Eeden geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Gilles van Eeden tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Prijzen
 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Gilles van Eeden minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 3. Gilles van Eeden behoudt zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen.
 4. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is Gilles van Eeden gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.
Betaling
 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Gilles van Eeden is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Gilles van Eeden het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Gilles van Eeden aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen onderhoud is uitgevoerd door Gilles van Eeden. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Gilles van Eeden het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. In genoemde gevallen behoudt Gilles van Eeden zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Gilles van Eeden over het openstaande bedrag.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Gilles van Eeden een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Gilles van Eeden hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Indien Gilles van Eeden abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Gilles van Eeden het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Gilles van Eeden heeft voldaan.
Browsercompatibiliteit
 1. Alle door Gilles van Eeden ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de onderliggende versie.
 2. Gilles van Eeden garandeert op generlei wijze dat het door Gilles van Eeden gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. Gilles van Eeden garandeert op generlei wijze dat het door Gilles van Eeden gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken.
 4. De kans is groot dat de door Gilles van Eeden gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren, echter dit wordt niet door Gilles van Eeden gegarandeerd.
 5. Door middel van extra afspraken kan van bovenstaande afgeweken worden.
Aansprakelijkheid
 1. Voorzover Gilles van Eeden bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Gilles van Eeden weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Gilles van Eeden op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Gilles van Eeden of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Gilles van Eeden.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Gilles van Eeden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Gilles van Eeden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Gilles van Eeden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Gilles van Eeden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient Gilles van Eeden terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Gilles van Eeden geleden schade.
 6. Tenzij anders is overeen gekomen levert Gilles van Eeden de door zijn ontwikkelde websites af met software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeen gekomen kan Gilles van Eeden niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.
Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. Gilles van Eeden noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
Reclame
 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Gilles van Eeden, waarna Gilles van Eeden deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Gilles van Eeden binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 1. Gilles van Eeden behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
Overig
 1. Gilles van Eeden zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Gilles van Eeden.
 2. Wanneer Gilles van Eeden bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Gilles van Eeden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Gilles van Eeden zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Gilles van Eeden is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Gilles van Eeden behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gilles van Eeden en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Gilles van Eeden met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Gilles van Eeden beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webdesign door Gilles van Eeden, tenzij expliciet anders vermeld wordt.

Door verlening van een opdracht aan Gilles van Eeden verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2019.

boeken.leonverschuur.nl

Leon

Opdrachtgever · Leon Verschuur

Jaar · 2019

CMS ·

Een digitale boekpresentatie volgens idee van de auteur. Grafisch ontwerp gebaseerd op boekuitgave. Volledig flexibele opmaak met gepositioneerde ankers voor interne navigatie. Boekcitaten op handgeschept virtueel papier voor een ouderwetse lezersbeleving.

AMi

AMi

Opdrachtgever · AMi

Jaar · 2017

CMS ·

Architectuurwebsite met hoog ontwerpersgehalte. Maatwerkaanpassingen CMS: gecategoriseerde weergave projectinformatie, groepering overzicht events. Optimale presentatie gevarieerde content middels schermresolutieafhankelijke afbeeldingen in maatwerk responsive lightbox.

Gitaarles

Gitaarles Gilles van Eeden

Opdrachtgever · Eigen beheer

Jaar · 2023

CMS ·

Muzikale noten op de menukaart van een smakelijk ogend restaurantsjabloon. Vrolijke kleurtjes, leuke foto’s en boordevol informatie. Website in 2023 integraal overgezet naar eigentijds CMS.

Silk Lounge

Silk Lounge

Opdrachtgever · Silk Lounge

Jaar · 2016

CMS ·

Een digitaal visitekaartje voor jazzduo Silklounge. Single page website, met bandfoto’s als prominent gegeven. Registratie interne navigatie in browsergeschiedenis.

Reload?